รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่สมัคร สถานะการสมัคร
1 ดร.ปฐมาภรณ์ โมลี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์] 20 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2 นางสาวจิราภา วงศ์ต่าย โรงพยาบาลชลบุรี [พยาธิวิทยากายวิภาค] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
3 นายอภิสิทธิ์ บุญทรง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเท [สถาบันนิติวิทยาศาสตร์] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4 นายวุฒินันท์ มีนาทุ่ง ศูนย์ราชการอาคาร บี ชั้น 9 [สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
5 พิทยรัตน์ ขุนแขวง 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 10800 [สถาบันนิติวิทยาศาสตร์] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
6 วารี หล้าหิบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (อาคารสุขประพฤติ) [สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
7 นายวิรุฬห์ ปุณยหทัยพันธ์ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 18 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800 [จุลพยาธิวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
8 นายรชฏ พิษณุ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 18 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800 [จุลพยาธิวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
9 นางภักค์วิภา บุญกิตติพร โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 [แผนกพยาธิวิทยาการวิภาค] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
10 นางดาวเรือง การคนซื่อ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 [แผนกพยาธิวิทยาการวิภาค] 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
11 นายสมชาย ยอดสง่า คณะทันแพทยศาสตร์ จุฬาฯ [ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ] 24 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ผู้ประสานงานการจัดอบรม


คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร | โทรศัพท์ 0-2354-8208 ต่อ 121, 141
คุณเสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์ | โทรศัพท์ 0-2354-8208 ต่อ 229
คุณอาริษา แสงศรี | โทรศัพท์ 0-2354-8208 ต่อ 115
โทรสาร 0-2354-8200
Email : mail@iop.or.th
Counter
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ วันนี้
58
ทั้งหมด
27,591