บทคัดย่อ
ปากคีบช่วยจับตัดชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ (RAMA Finger Monster) 06/06/2560 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาธิแพทย์ให้เป็นผู้ช่วยสอนโดยใช้หุ่นจำลองพยาธิวิทยามะเร็งลำไส้ใหญ่ 06/06/2560 ว่านหางจระเข้ลดการสะสมของไขมันและการตายของเซลล์ตับในหนูแรทที่มีภาวะตับอักเสบจากไขมันลงตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์จากอาหารไขมันและน้ำตาลฟรุกโทสสูง 06/06/2560 การกำจัดฟอร์มาลีนทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา 06/06/2560 การศึกษาเบื้องต้นเปรียบเทียบการคงสภาพชิ้นกล้ามเนื้อโดยการแช่แข็งระหว่างวิธีไอโซเพนเทน - ไนโตรเจนเหลว และวิธีอะซีโตน - น้ำแข็งแห้ง : การติดสีฮีสโตเคมีและเอนไซม์ 06/06/2560 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมชิ้นเนื้อไขมันด้วยน้ำยาเคมีแบบไม่ใช้ไซลีน 06/06/2560 "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงออกของโปรตีน ARID1A ในมะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์โดยวิธีการย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมี 06/06/2560 การแสดงออกของโปรตีน CB1 ในตับของหนูท้องนาที่มีแคดเมียมสะสมอยู่ในปริมาณสูง 06/06/2560
Facebook
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่สมัคร สถานะการสมัคร
1 ดร.ปฐมาภรณ์ โมลี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2 นางสาวจิราภา วงศ์ต่าย พยาธิวิทยากายวิภาค 21 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3 นายอภิสิทธิ์ บุญทรง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 21 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4 นายวุฒินันท์ มีนาทุ่ง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 21 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5 พิทยรัตน์ ขุนแขวง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 21 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
6 วารี หล้าหิบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 21 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
7 นายวิรุฬห์ ปุณยหทัยพันธ์ จุลพยาธิวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 21 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
8 นายรชฏ พิษณุ จุลพยาธิวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 21 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
9 นางภักค์วิภา บุญกิตติพร แผนกพยาธิวิทยาการวิภาค 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
10 นางดาวเรือง การคนซื่อ แผนกพยาธิวิทยาการวิภาค 21 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
11 นายสมชาย ยอดสง่า ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา 24 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
12 นางเบญจมาศ สนิทวงค์ พยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สงขลา 25 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
13 นางพัณณ์ชิตา สำนึกศักดิ์ศรี พยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สงขลา 25 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
14 นางสาวจิรวรรธ ไชยสิทธิ์ พยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สงขลา 25 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
15 นายอภิโชติ คำแสงหมื่น งานพยาธิกายวิภาค สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 25 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
16 นายจงรัก เจริญสิน พยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ 25 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
17 นายสุริยา พันธ์งาม งานพยาธิกายวิภาค สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 26 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
18 นายอานนท์ สมพงษ์ หน่วยศัลยพยาธิ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 27 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
19 นายรินด้า เบ็ญจะปัก หน่วยศัลยพยาธิ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 27 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
20 น.ส.รสสุคนธ์ เลื่อนลอย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 27 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
21 น.ส.สุกัญญา ธีราธนารัศมิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 27 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
22 ปาริชาติ ศรีสมัย สถาบันโรคผิวหนัง 27 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
23 ฐิติรัตน์ ชาญจนะกิจสกูล สถาบันโรคผิวหนัง 27 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
24 ศิริพงษ์ บุรกสิกร สถาบันโรคผิวหนัง 27 เม.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
25 นางประคอง ตากงูเหลือม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 27 เม.ย. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
26 นายปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง 01 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
27 นางธันญวลัย อินทอง สถาบันโรคผิวหนัง 01 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
28 น.ส. กาญจนา ศรีบุบผา งานจุลพยาธิ กลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี 01 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
29 นางพัทชลี ชำนาญกิจ ศัลยพยาธิ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ 01 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
30 นางขวัญเรียม เขียนแก้ว กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 01 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
31 นายพรเจริญ จันทร์เพ็ชร กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 01 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
32 นางสาวสิริรัตน์ ปานกล่อม กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 01 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
33 นายสวัสดิ์ ทันธิมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 01 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
34 นายทักษกร วงศ์สีดา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 02 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
35 นางอัจฉราภรณ์ นุ่มชัยภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 02 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
36 นายชนาธิป แตงอ่อน งานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.มะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ 03 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
37 นายอนุชา ชมโนนลาว พยาธิวิทยา 03 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
38 นางเสาวลักษณ์ นาคะ พยาธิวทยา 03 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
39 นวพร กล่อมสุข โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 03 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
40 ภัทราภรณ์ ภู่เนตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า 03 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
41 นางสาว บุษพร ชยางคานนท์ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 03 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
42 นางสาวพัชรินทร์ แสนคำ พยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลลำปาง 04 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
43 นางดารวรรณ บุตรยิ่ง พยาธิกายวิภาค กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันประสาทวิทยา 05 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
44 นายธงชัย สืบศักดิ์วงศ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 05 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
45 นายปิยภัทร จิ้วไม้แดง โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
46 นายเจษฏา ซั่วต๋อ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
47 นางประทิน พรเจริญ พยาธิวิทยากายวิภาค 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
48 นางพัฒนี โฉมเผือก พยาธิวิทยากายวิภาค 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
49 นางสาวสายฝน เทพธง โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
50 นางสาวศิริวรรณ ศรีนุ่ม โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
51 นางสาวศิวะพร ธนสาร กลุ่มงานพยาธิ รพ.ราชวิถี 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
52 นางสาวหฤทัย คำสุวรรณ์พจนา พยาธิวิยากายวิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
53 นางสาวศุภทิพย์ ตู้จินดา กลุ่มงานพยาธิ โรงพยาบาลราชวิถี 08 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
54 นางสาวปวีณา วิริยพัฒนทรัพย์ หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 09 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
55 นางสาวกรวิกา เส็งเล็ก หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 09 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
56 นางสาวศรัญญ์ตา แสงมณี พยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
57 นางสาววิลณา กลั่นน้ำทิพย์ พยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
58 นางรุ่งทิวา ปานเจริญ พยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
59 น.ส.แพทลียา พลับทอง พยาธิวิทยากายวิภาค 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
60 นางจิราวรรณ จันทรเศรษ พยาธิวิทยากายวิภาค 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
61 ดร. อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
62 พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
63 นางสาวจารุวรรณ ศรีวิลัย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
64 น.ส. ภิรตาภรณ์ เกิดเพชร บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด 12 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
65 น.ส.ปรางทิพย์ บัวจูม บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด 12 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
66 น.ส.ฐิติพร สายบุญจันทร์ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด 12 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
67 นายบรรจบ ฐิตสุภวัฒน์ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด 12 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
68 นายสมนิตย์ บุญตะนัย สาขาวิชา พยาธิวิทยากายวิภาค 15 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
69 นาย กำธร บัญญัติ พยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครปฐม 15 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
70 กัมปนาท มังคะระวงค์ บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด 17 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
71 นางขนิษฐา คีตาชีวะ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
72 จุฑามาศ วงศ์ภูมิ ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬา 18 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
73 ปรีชา เรืองเวชวรชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
74 จุฑามาศ มากอยู่ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
75 เทียมจิต ไชยชนะ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
76 กัลยา เต่าทอง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
77 คชพล เชษฐสิงห์ งานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.พุทธโสธร 18 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
78 นส.วัลลภา วงษ์ทับทิม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
79 รุจิรา ธัญธาดาพันธ์ พยาธิวิทยา 19 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
80 น.ส.นุชจรี สำเนียง สถาบันพยาธิวิทยา 19 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
81 สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 19 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
82 ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 19 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
83 อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 19 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
84 น.ส.ศิราภรณ์ เรืองเวช พยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สระบุรี 21 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
85 นางสาวปาริชาต เฟื่องจันทึก สถาบันพยาธิวิทยา 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
86 นางสาวกัลยาณี โพธิพระรส สถาบันพยาธิวิทยา 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
87 วารี จั่นเจริญ สถาบันพยาธิวิทยา 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
88 นางสาววิภาทิพย์ ปิ่นเย็น สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
89 ร.อ.หญิง สิริกุล กาญจนบุษย์ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
90 ลลิตวดี เกษร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์ 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
91 ภักทวีพร ไชยสำโรง กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์ 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
92 ศราวุฒิ ชาญยุทธ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์ 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
93 น.ส.สุวรรณดี ปานรักษา สถาบันพยาธิวิทยา 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
94 แสงมณี รัสมี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
95 นายวารินทร์ ทองศรี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
96 นายนิกร ชีวาจร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
97 นางอรวรรณี สวนโคกกรวด กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
98 ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
99 นางสาวอำภา ช้างน้ำ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
100 นางสาวจำนรรจา สุขมี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
101 รัชนี ชนะสงค์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 22 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
102 สรสิช สมคำ ภาควิชาพยาธิวิทยา. คณะแพทยศาสตร์. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
103 ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
104 อุ่นเรือน มีสกุล ภาคพยาธิวิทยาช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 23 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
105 ธีรชัย โกศัลวัฒน์ ภาคพยาธิวิทยาช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 23 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
106 ดุสิต บุมาลี ภาคพยาธิวิทยาช่องปากฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 23 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
107 นางสาวเอมอร พนมศรี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
108 นางสาวธัชณัน กองพันธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
109 นางสาวมัณฑนา ดรพาเหลา สถาบันพยาธิวิทยา 25 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
110 นาง เพ็ญโพยม อัตตวิริยะสุวร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน 25 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
111 นางสาวแสงทอง สิงห์แก้ว บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด 26 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
112 นายชานนท์ สุปัญญา บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด 26 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
113 ทิพวรรณ เตรียมวิทยานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
114 นางลดาวัลย์ ปัญจโภคศิริ พยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี 26 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
115 รัตนวรรณ ศรีนวล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
116 วิภาพร ใจเกื้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
117 พันจ่าเอก แทน ภูสีเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 29 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
118 นางสาววีธรา แสงใจหนัก บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด 29 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
119 นางสาวจริยา ภาพเจริญ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด 29 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
120 นส.สิรินยา นวลอนงค์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 29 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
121 พัฒน์ระพี ทองเทพ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 30 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
122 ปิยะนันท์ สิทธิฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 30 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
123 พันตำรวจตรีหญิง ยสุดามา ชัยมาด นิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา 30 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
124 นางสิรินาถ สุทธคุณ N Health Pathology Co., Ltd. 30 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
125 นางสาวศศนันท์ กมลรัตน์ N Health Pathology Co., Ltd. 30 พ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
126 พิราวัลย์ เสียมไหม บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด 30 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
127 นายไพรัช เมืองสำราญ ห้างหุนส่วนจำกัด ซีเอสพาโทโลยี 30 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
128 พิมพ์อัปสร ยะนัน บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด 31 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
129 ประมวล นาคผู้ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาัลนเรศวร 31 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
130 สิรินารถ กิลี พยาธิกายวิภาค โรงพยาบาลตำรวจ 31 พ.ค. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
131 ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01 มิ.ย. 2560 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว

ผู้ประสานงานการจัดอบรม


คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร | โทรศัพท์ 0-2354-8208 ต่อ 121, 141
คุณกรทอง แจ่มศรีแก้ว | โทรศัพท์ 0-2354-8208-15 ต่อ 239
คุณอาริษา แสงศรี | โทรศัพท์ 0-2354-8208-15 ต่อ 126
คุณเสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์ | โทรศัพท์ 0-2354-8208-15 ต่อ 229 , 236
โทรสาร 0-2354-8200
Email : mail@iop.or.th
Counter
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ วันนี้
14
ทั้งหมด
35,074