คำชี้แจงการนำเสนอผลงานวิชาการ
 1. กำหนดส่งผลงานวิชาการและบทคัดย่อ  ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 
 2. ผลงานวิชาการที่นำเสนอเป็น Poster presentation โดยมีขนาดกว้าง 80 ซม. X ยาว 120 ซม. และเตรียมการนำเสนอ ประกอบด้วย
  • ประเภทของผลงาน (งานวิจัย, R2R, CQI, KM และ นวัตกรรม)
  • ชื่อเรื่อง(ไทย-อังกฤษ)
  • รายชื่อคณะผู้จัดทำ ให้ระบุชื่อเต็มและนามสกุล/ชื่อผู้นำเสนอ
  • ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน
  • บทนำ/หลักการและเหตุผล
  • วัตถุประสงค์
  • วัตถุและวิธีการ
  • ผลการดำเนินงาน
  • วิจารณ์/สรุปผล
  • ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำไปใช้
 3. การนำเสนอผลงานให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ภายในเวลา 15 นาที (โดยนำเสนอ 10 นาที และกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที )
 4. ผลงานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับรางวัลพิเศษในแต่ละประเภทของผลงาน และรางวัลสำหรับ ผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวด พร้อมกับใบประกาศนียบัตร
วิธีส่งรายชื่อและไฟล์ผลงานการนำเสนอ

1. ลงทะเบียนการประชุมให้เรียบร้อย

- หากเคยลงทะเบียนแล้วให้ login เข้าสู่ระบบก่อน

2. คลิกที่เมนู ส่งผลงานนำเสนอตามภาพด้านล่าง

3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและบันทึกข้อมูล